Mostar, prosinac 2016

Pregovarački timovi Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije i Sindikata srednjih škola koji nastavu izvode na hrvatskom i bošnjačkom planu i programu nastavili su u duhu tolerancije i uvažavanja pregovore oko potpisivanja novoga Kolektivnoga ugovora.

 Mostar, kolovoz 2016.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nakon konsultacija sa Socijalno-gospodarskim vijećem produžila je primjenu neusklađenih kolektivnih ugovora sa Zakonom o radu do njihovog usklađivanja a najduže za 90 dana. Ova odluka primjenjuje se od 14.kolovoza 2016.

 Mostar srpanj 2016

              Na vanrednoj sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća usaglašeno je da će nakon što bude promijenjena preambula Općeg kolektivnog ugovora tek potom će stupiti na snagu oporezivanje toplog obroka i regresa. Resorni ministar naglašava da će promijenjena preambula biti donijeta najdalje za dvadesetak dana.

 Mostar,srpanj 2016

             Pravilnik o izmjeni pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak objavljen je u srijedu, 6. srpnja, u Službenom listu Federacije Bosne i Hercegovine, broj 52/16. .Prema Uredbi o naknadama troškova za službena putovanja proračunskih korisnika regulirane su i naknade za službena putovanja zaposlenicima i u privatnom sektoru koje podrazumijevaju naknadu smještaja, ishrane, prijevoza i druge troškove.

Sarajevo, srpanj 2016.

Imajući u vidu trendove globalizacije i jačanja kapitala te svakodnevnih težnji umanjenja stečenih radničkih prava, sindikati obrazovanja su razmjenili iskustva i tražili mogućnosti jedinstvenoga odgovora na zadaće koje se pred njih postavljaju u ovome novom vremenu. Tako su predstavnici sindikata srednjih škola potpisali 7. lipnja 2016. Sporazum o suradnji o kolektivnom pregovaranju na razini Federacije Bosne i Hercegovine.

 Mostar srpanj 2016.

Opći kolektivni ugovor za teritoriju Federacije BiH stupio je na snagu. Najvažnija novina je da se ovim ugovorom najniža plaća u FBiH povećala  i ona sada iznosi 406 KM, za razliku od 360 KM, koliko je iznosila prije. Očekuje se da će njegovo djelovanje Vlada FBiH proširiti na sve radnike u Federaciji BiH.

 Mostar, lipanj 2016

Predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije prof. dr. Nevenko Herceg primio je 29. lipnja 2016. predsjednika i tajnika Sindikata srednjih škola HNŽ-a Josipa Milića i Ivicu Mustapića. Obje strane su istaknule važnost socijalnoga partnerstva i dijaloga dviju pregovaračkih strana u cilju boljitka, ne samo sindikalnoga članstva, nego i svih građana županije.